همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
ساخت و استانداردسازی مقیاس اهمال‌کاری سازمانی

مجید صفاری نیا؛ زهرا امیرخانی رازلیقی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 37-52

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.15578.1008

چکیده
    ساخت و استانداردسازی مقیاس اهمال‌کاری سازمانی هدف این پژوهش بود. این مطالعه از جمله پژوهش‌های اکتشافی و توسعه‌ای-کاربردی است. داده‌ها از مقیاس‌های محقق‌ساخته اهمال‌کاری سازمانی و سهل‌انگاری اجتماعی در نمونه‌ای با حجم 503 نفر که به صورت تصادفی چندمرحله‌ای از بین کارکنان سازمان‌های استان تهران انتخاب شدند، به دست آمد و با ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس سبک‌های تبادل اجتماعی در جمعیت ایرانی

مجید صفاری نیا

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.23881.1065

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس سبک‌های تبادل اجتماعی در جمعیت ایرانی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان و مردان شهر تهران بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش 470 نفر از این جامعه بودند که  که به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به مقیاس سبک‌های تبادل اجتماعی لیپمن و همکاران، پاسخ دادند. برای بررسی پایایی این ...  بیشتر

رابطه اهمال‌کاری سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان ادارات دولتی استان تهران

مجید صفاری نیا؛ زهرا امیرخانی رازلیقی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.15676.1009

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اهمال‌کاری سازمانی با فرسودگی شغلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات دولتی استان تهران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای 100 نفر از آنان به عنوان شرکت‌کددگان در پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دو مقیاس اهمال‌کاری سازمانی و فرسودگی شغلی ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ترجیح انصاف سائولی و بدیان و رابطه آن با رفتارهای جامعه‌پسند

مجید صفاری نیا؛ فریده صیدی؛ فاطمه ادب دوست

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 25-44

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.17796.1019

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ترجیح انصاف سائولی و بدیان و نیز بررسی رابطه بین ترجیح انصاف و رفتار جامعه‌پسند پنر بود. روش پژوهش توصیفی بود که با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی بر روی 300 کارمند مشغول به کار در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1394 انجام شد. شرکت‌کنندگان ...  بیشتر