همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه روان‌رنجورخویی و سرسختی روان‌شناختی با بهزیستی کارکنان: نقش میانجی‌گر تاب‌آوری و ذهن آگاهی و نقش تعدیل‌گر ساعات کاری و نوع نوبت‌کاری

ریحانه دژبان؛ حسین سماواتیان؛ نسرین ارشدی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 259-282

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.34548.1200

چکیده
   هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه روان‌رنجوری و سرسختی با بهزیستی کارکنان با نقش میانجی‌گر تاب‌آوری و ذهن‌آگاهی و نقش تعدیل‌گر ساعات کاری و نوع نوبت‌کاری بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از تمامی کارکنان نوبت‌کار یک شرکت صنعتی در شهر اهواز بود. نمونه پژوهش شامل 206 مرد، با میانگین سنی 38 سال، با تجربه نوبت‌کاری حداقل 2 سال و میانگین ساعات ...  بیشتر