همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر استرس شغلی پرستاران بیمارستان حجتیه اصفهان

مهنوش امینی؛ حسین سماواتیان؛ عالیه حقیقی؛ محمدرضا براتی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 71-82

https://doi.org/10.22055/jiops.2016.12447

چکیده
  مهارت‌های ارتباطی از جمله مهارت‌های اساسی برای زندگی در عصر حاضر است. پرستاران به دلیل موقعیت شغلی خود باید مهارت کافی جهت برقراری ارتباط مناسب با همکاران و بیماران داشته باشند تا از آرامش، رضایت و سلامت بهره‌مند شوند. هدف این تحقیق تعیین اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر استرس شغلی پرستاران بیمارستان حجتیه اصفهان بوده است. جامعه ...  بیشتر