همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه عزت نفس سازمان‌محور و تطابق شخص-شغل با رضایت شغلی

سحر سوادکوهی؛ سیمین زغیبی قناد؛ مریم حسین پور؛ سیروس عالیپور بیرگانی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 93-104

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.17923.1026

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه عزت نفس سازمان‌محور و تطابق شخص–شغل با رضایت شغلی کتابداران انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کتابداران دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور بودند که 61 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در پژوهش پرسشنامه‌های عزت نفس سازمان‌محور، ...  بیشتر