همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اختلالات اسکلتی-عضلانی و نشانگان فرسودگی شغلی در کارکنان اتاق‌های عمل عمومی‌ بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر تهران

نوئل سرکیسیان؛ شهناز طباطبایی؛ امیر کاوسی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/jiops.2016.12444

چکیده
  اختلالات اسکلتی- عضلانی در بروز نشانگان فرسودگی شغلی نقش اساسی دارد. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین این دو متغیر در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر تهران پرداخته شد. از کل 136 بیمارستان، تعداد 25 بیمارستان (15 دولتی و 10 خصوصی) به‌طور تصادفی انتخاب شدند، سپس گروه نمونه شامل 234 نفر از کارکنان اتاق‌های عمل عمومی ‌از هر دو نوع بیمارستان ...  بیشتر