همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
بررسی تطبیقی روش‌های تحلیل شغل مبتنی بر شبکه اطلاعات شغلی و تحلیل عملکردی شغل در آشکارسازی الزامات فردی مشاغل

صبا قیصری؛ حسین سماواتیان؛ ابوالقاسم نوری؛ زهره موسوی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.25873.1085

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی معیارهای فردمحور مرتبط با وظایف مجموعه‌ای از مشاغل و استفاده از آن‌ها به منظور تدوین سیستم ارزیابی عملکرد فرد محور انجام شد. جامعه آماری، تمام مشاغل موجود در شرکت توزیع برق استان اصفهان؛ شامل 98 شغل بود که به صورت تصادفی "واحد لوازم اندازه‌گیری" با 8 شغل به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش، مشاغل هدف ...  بیشتر