همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
حمایت سازمانی و سرمایه روان‌شناختی به‌عنوان پیش‌بین‌های عملکرد انطباقی

علی مهداد؛ ایران مهدیزادگان

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 83-94

https://doi.org/10.22055/jiops.2015.12471

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه حمایت سازمانی و سرمایه روان‌شناختی با عملکرد انطباقی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان یکی از بیمارستان‌های خصوصی شهر اصفهان به تعداد 400 بود. از این جامعه آماری تعداد 212 نفر به شیوه در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های حمایت سازمانی، سرمایه روان‌شناختی و عملکرد ...  بیشتر

نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در رابطه میان استرس شغلی با فرسودگی هیجانی و خستگی

محسن گل‌پرور؛ صفورا دهقان؛ علی مهداد

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 95-118

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل‌کننده پنج عامل بزرگ شخصیت در رابطه‌ی میان استرس شغلی با فرسودگی هیجانی و خستگی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کارکنان یک سازمان دولتی در شهر تهران بودند که از بین آن‌ها 265 نفر به شیوه‌ی تصادفی نظامدار انتخاب شدند. ابزارهای سنجش پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت، پرسشنامه استرس شغلی، پرسشنامه ...  بیشتر