همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه علی معیارهای مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) با رضایت شغلی و وفاداری سازمانی

رامین بشیر خداپرستی؛ سید حسام الدین هدایت زاده؛ بهمن پای برسنگ

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 85-96

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.19866.1041

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی الگوی معیارهای مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) با رضایت شغلی و وفاداری سازمانی بود.. جامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه بود (186 نفر) که به دلیل تعداد کم افراد جامعه تمامی آنان به‌عنوان نمونه پژوهش حاضر در نظر گرفته شدند. در نهایت 168 نفر به ابزار مورد استفاده در پژوهش پاسخ دادند. ابزار مورد استفاده در پژوهش ...  بیشتر