همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
حمایت سازمانی و سرمایه روان‌شناختی به‌عنوان پیش‌بین‌های عملکرد انطباقی

علی مهداد؛ ایران مهدیزادگان

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 83-94

https://doi.org/10.22055/jiops.2015.12471

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه حمایت سازمانی و سرمایه روان‌شناختی با عملکرد انطباقی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان یکی از بیمارستان‌های خصوصی شهر اصفهان به تعداد 400 بود. از این جامعه آماری تعداد 212 نفر به شیوه در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های حمایت سازمانی، سرمایه روان‌شناختی و عملکرد ...  بیشتر