همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثربخشی آموزش روان‌نمایشگری بر پاسخ به استرس، احساس تنهایی و تعاملات اجتماعی همسران کارکنان اقماری

مهناز زارعی؛ فریبا یزدخواستی؛ حمیدرضا عریضی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.21783.1048

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روان‌نمایشگری بر پاسخ به استرس، احساس تنهایی و تعاملات اجتماعی همسران کارکنان اقماری انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ همسران کارکنان اقماری شرکت فلات قاره ساکن شهر اصفهان می‌باشد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش از نوع ...  بیشتر