همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
روایی‌سنجی ارزیابی عملکرد سنتی و ارزیابی چندوجهی شایستگی‌ها از طریق کانون ارزیابی

ایمان شاکری

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 57-70

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.21906.1049

چکیده
  هدف پژوهش حاضر سنجش روایی ارزیابی عملکرد سنتی و ارزیابی چندوجهی شایستگی‌ها از طریق کانون ارزیابی بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش 71 نفر از کاندیدهای سمت سرپرستی شرکت فولاد آلیاژی ایران بودند. جهت تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسه مراتبی استفاده شد. نتایج بررسی روایی ملاکی نشان داد ارزیابی عملکرد سنتی و ارزیابی چند‌وجهی ...  بیشتر