همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه رهبری تحولی با بهزیستی شغلی، موفقیت شغلی ادراک‌شده و عملکرد انطباقی کارکنان

هیفا بریحه بریهی؛ ایمان ممبینی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 139-152

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42407.1314

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه رهبری تحولی با بهزیستی شغلی، موفقیت شغلی ادراک‌شده و عملکرد انطباقی در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری انجام‌ شد. نمونه پژوهش حاضر 174 نفر (124 نفر مرد، 50 نفر زن) از کارکنان شرکت بهره­برداری نفت و گاز آغاجاری بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های رهبری تحولی کلی، بهزیستی ...  بیشتر

اثر تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد: نقش واسطه‌ای استرس شغلی

هیفا بریحه بریهی؛ عبدالزهرا نعامی؛ یداله زرگر؛ سید اسماعیل هاشمی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.24503.1069

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد با میانجی‌گری استرس شغلی بود. نمونه 292 نفر از کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه تحقیق را کامل کردند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) انجام گرفت. روابط واسطه‌ای در الگوی پیشنهادی با ...  بیشتر