همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان

رامین صدیقی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.23439.1056

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان شهر هشترود بود. حجم جامعه مورد مطالعه 319 نفر از کارکنان ادارات دولتی شهرستان هشترود بودند که 175 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی و فرمول کوکران به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه‌های محقق‌ساخته بودند. ...  بیشتر