همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
هنجاریابی و اعتباریابی پرسشنامه نقش تیمی بلبین در کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

هانیه هژبریان؛ ولی ا... فرزاد؛ مرجان جعفری روشن

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 71-92

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.23570.1060

چکیده
  هدف پژوهش حاضر هنجاریابی و تعیین روایی و پایاییِ پرسشنامه نُه نقشی خودادراکی نقش تیمی بلبین (BTRSPI-9R) بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش 360 نفر از کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی ایران بودند که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نُه نقشی خودادراکی نقش تیمی بلبین (BTRSPI-9R)، چک‌لیست ...  بیشتر