همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
ارزیابی تناسب شخصیت-شغل و رابطه آن با عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی‌گر تعهد سازمانی در کارکنان شرکت فولاد خوزستان

جیران محمدی؛ فرج الله رحیمی؛ اسلام فاخر؛ قاسم شعیبی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 19-40

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.23606.1061

چکیده
  در دهه اخیر مدیران منابع انسانی بر تناسب شغل با ویژگی‌های شخصیتی شاغل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر موفقیت در پیشبرد اهداف سازمان و افزایش تعهد و عملکرد شغلی تأکید نموده‌اند. هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت تناسب شخصیت–شغل در شرکت فولاد خوزستان و نیز بررسی رابطه آن با عملکرد شغلی با میانجی‌گری تعهد سازمانی بود. ...  بیشتر