همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ترجیح انصاف سائولی و بدیان و رابطه آن با رفتارهای جامعه‌پسند

مجید صفاری نیا؛ فریده صیدی؛ فاطمه ادب دوست

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 25-44

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.17796.1019

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ترجیح انصاف سائولی و بدیان و نیز بررسی رابطه بین ترجیح انصاف و رفتار جامعه‌پسند پنر بود. روش پژوهش توصیفی بود که با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی بر روی 300 کارمند مشغول به کار در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1394 انجام شد. شرکت‌کنندگان ...  بیشتر