همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل و استرس شغلی با رضایت شغلی: نقش میانجی‌گر خودکارآمدی شغلی

نورعلی فرخی؛ فرید احمدارد

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 283-300

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.33360.1181

چکیده
  رضایت شغلی مفهومی چندبُعدی است و با عوامل متعددی ارتباط دارد. به عبارت دیگر، رضایت شغلی با تحقق مجموعه‌ای از عوامل حاصل می‌شود. عوامل زمینه‌ساز و ایجادکننده رضایت شغلی متنوع و متعددند، از این رو هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه بهزیستی عاطفی و استرس شغلی با رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی‌گر خودکارآمدی شغلی بود. طرح پژوهش، توصیفی ...  بیشتر

رابطه ویژگی‌های شغل با حالات اساسی روانشناختی و پیامدهای شغل در شرکت ملی نفت ایران

ابوالفضل کرمی؛ نورعلی فرخی؛ علیرضا کندرانی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.15606.1007

چکیده
  انجام و بهبود فرآیندهای سازمانی قویاً بستگی به توجه به نیازهای روانشناختی و انطباق آن‌ها با وظایف و مشاغل دارد. هدف اصلی این مطالعه دستیابی به میزان تأثیر عامل‌های اصلی شغل بر حالات اساسی روانشناختی کارکنان و تأثیر این حالات بر پیامدهای شغلی از طریق آزمون پیمایش تشخیص شغل (JDST) می‏باشد. بدین منظور 1000 نفر از کارکنان شرکت ملی نفت از ...  بیشتر