همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه ویژگی‌های شغل با حالات اساسی روانشناختی و پیامدهای شغل در شرکت ملی نفت ایران

ابوالفضل کرمی؛ نورعلی فرخی؛ علیرضا کندرانی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.15606.1007

چکیده
  انجام و بهبود فرآیندهای سازمانی قویاً بستگی به توجه به نیازهای روانشناختی و انطباق آن‌ها با وظایف و مشاغل دارد. هدف اصلی این مطالعه دستیابی به میزان تأثیر عامل‌های اصلی شغل بر حالات اساسی روانشناختی کارکنان و تأثیر این حالات بر پیامدهای شغلی از طریق آزمون پیمایش تشخیص شغل (JDST) می‏باشد. بدین منظور 1000 نفر از کارکنان شرکت ملی نفت از ...  بیشتر