همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه ویژگی‌های شخصیتی و اهمال‌کاری سازمانی در کارکنان بیمارستان

علیرضا آقایوسفی؛ لیلی سیه جانی؛ حامد یزدخواستی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.24628.1071

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و اهمال‌کاری سازمانی در بین کارکنان شاغل در بیمارستان بود. نمونه شامل 100 نفر بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس از بخش‌های مختلف درمانی و اداری بیمارستان شهید باهنر تهران انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل و اهمال‌کاری سازمانی بود. نتایج حاکی ...  بیشتر