همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثر سیاست سازمانی ادراک‌شده بر استرس شغلی و قصد ترک شغل با توجه به نقش میانجی‌گر بدبینی نسبت به سازمان

خدامراد مومنی؛ غزاله حیاوی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.24893.1074

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثر سیاست سازمانی ادراک‌شده بر استرس شغلی و قصد ترک شغل با میانجی‌گری بدبینی به سازمان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان شهرداری شهر ویس در استان خوزستان به تعداد 256 نفر در سال 1393 بودند که از میان آنان، 185 نفر به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارها شامل پرسشنامه سیاست سازمانی ادراک‌شده، پرسشنامه ...  بیشتر