همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
نقش تعدیل‌کننده تاب‌آوری در رابطه بین بهزیستی روانشناختی و تعارض کار-خانواده، غنی‌سازی کار-خانواده و قصد ترک شغل

سیده صدف کاظمی شاهاندشتی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 19-42

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.25458.1080

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‌کننده تاب‌آوری در رابطه بین بهزیستی روانشناختی با تعارض کار-خانواده، غنی‌سازی کار-خانواده و قصد ترک شغل بود. نمونه این پژوهش شامل 363 نفر(222 مرد و 141 زن) از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه‌های تعارض کار-خانواده، غنی‌سازی کار-خانواده، ...  بیشتر