همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
تحلیل تأثیر ساختار سازمانی بر بهداشت روانی کارکنان

صدیقه ترقی جاه

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 97-111

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.25264.1077

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر بهداشت روانی کارکنان آموزشکده‌های فنی و مهندسی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزشکده فنی مهندسی کرمانشاه (125نفر) است که به صورت سرشماری به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه ساختار سازمانی و پرسشنامه بهداشت روانی (SCL-90- R) بود. با استفاده از ...  بیشتر