همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه رفتارهای شهروندی سازمانی، معنویت سازمانی و سرمایه اجتماعی با رفتارهای ضد تولید کارکنان

نسترن پاشا؛ ایرج شاکری نیا؛ عباس ابوالقاسمی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 91-111

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.24507.1083

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رفتارهای شهروندی سازمانی، معنویت سازمانی و سرمایه اجتماعی با رفتارهای ضد تولید کارکنان بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان کارخانه صنایع هفت الماس قزوین بود. از این جامعه 276 نفر به‌صورت در دسترس انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های رفتارهای ضد تولید بنت و رابینسون، ...  بیشتر