همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
تبیین انتقال یادگیری به محیط کار بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده

خلیل زندی؛ سیروس قنبری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 17-38

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.25752.1084

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده صورت گرفت. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان سازمان‌های دولتی واقع در محوطه اداری شهر سنندج بوده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، نمونه‌ای به حجم 185 نفر از کارکنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها ...  بیشتر