همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه انگیزش شغلی با رضایت شغلی در کارکنان هتل‌

بهارک شیرزاد؛ پری ناز بنی سی؛ احسان سوداگر

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 75-84

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.25938.1086

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه انگیزش شغلی با رضایت شغلی کارکنان هتل‌ بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان یک هتل پنج ستاره در شهر تهران به تعداد 322 نفر بود. نمونه پژوهش 175 نفر از این جامعه بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای سنجش متغیرهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های رضایت شغلی لینز و انگیزش شغلی آراستیرز و دی‌براون ...  بیشتر