همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
تأثیر قالب‌های فکری جنسیتی بر عدم ارتقاء شغلی در کارکنان زن

بدری برندگی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.26396.1090

چکیده
  هدف در این پژوهش بررسی تأثیر قالب‌های فکری جنسیتی بر عدم ارتقاء شغلی کارکنان زن است. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته صورت گرفته است. آلفای کرونباخ محاسبه‌‌شده، بیانگر قابلیت اعتماد خوب پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارمندان زن در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران تشکیل می‌دهند. ...  بیشتر