همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه بین کمال‌گرایی و فرسودگی شغلی: نقش واسطه‌ای اعتیاد به کار

رضا عبدی؛ نقی شعبانی؛ سمیه جاویدفر؛ راضیه پاک

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.26587.1092

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و فرسودگی شغلی با واسطه‌گری اعتیاد به کار در بین کارکنان بانک بود. بدین منظور 300 نفر از کارکنان پنج بانک بزرگ در شهر تبریز به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های فرسودگی شغلی مسلچ‌، کمال‌گرایی هیل و اعتیاد به کار بود. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون ...  بیشتر