همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثربخشی آموزش مدیریت شناختی-رفتاری استرس بر تعارض کار-خانواده، تعهد سازمانی و استرس ادراک‌شده کارکنان

شهلا شیرانی؛ یونس محمدی یوسف نژاد

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.27199.1095

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت شناختی-رفتاری استرس بر تعارض کار-خانواده، تعهد سازمانی و استرس ادراک‌شده کارکنان آبفای اصفهان صورت پذیرفت. روش این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. بدین منظور از بین کارکنان آبفای شهر اصفهان تعداد 30 کارمند به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و به‌طور تصادفی ...  بیشتر