همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه فرسودگی شغلی و خودتنظیمی با توجه به نقش میانجی‌گر اهمال‌کاری: یک الگوی ساختاری

محمدرضا بهشتی؛ گویا قدیمی مقدم؛ منصوره حاج حسینی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 85-97

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.27279.1096

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی الگوی مفهومی رابطه فرسودگی شغلی با خودتنظیمی و نقش میانجی‌گر  اهمال‌کاری بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده  و روش تحلیل آن از نوع الگویابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران دوره‌های ابتدایی شهر مشهد منطقه تبادکان تشکیل دادند. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر