همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی

علیرضا سوادکوهی؛ الهام معتمدی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.26493.1091

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان نظامی شرکت‌کننده در دوره آموزشی عالی رسته‌ای تشکیل دادند که تعداد 76 نفر از آن‌ها به‌طور تصادفی ساده به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های سرمایه روانشناختی لوتانز و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون ...  بیشتر