همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامد‌های خشنودی شغلی

علی افشاری؛ رسول رضائی ملاجق؛ سوسن علی‌نژادیان

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.24541.1070

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی پیشایندها (اشتیاق شغلی، سلامت سازمانی و فرهنگ سازمانی) و پیامدهای خشنودی شغلی (عملکرد شغلی و تعهد سازمانی) بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان شهر مراغه بود که از بین آن‌ها تعداد 330 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر