همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه شوخ‌طبعی مدیران با خلاقیت سازمانی: نقش میانجی‌گر رفتار سازمانی مثبت‌

شهاب بهرامی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 85-102

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.27637.1102

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شوخ‌طبعی مدیران با خلاقیت سازمانی با توجه به بررسی نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت‌بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. 160 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های شوخ‌طبعی خشوعی و همکاران، رفتار سازمانی ...  بیشتر