همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
بررسی رابطه مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای با فرسودگی شغلی

روشا عطارزاده؛ صدرالدین ستاری

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.27642.1097

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای با فرسودگی شغلی معلمان به روش توصیفی- همبستگی انجام گردید. جامعه آماری‌این تحقیق 900 نفر از معلمان شهرستان نمین بودند که از بین آن‌ها 270 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. داده‌های مورد‌نیاز با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ و همکاران ...  بیشتر