همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثر قلدری سازمانی بر احساس تنهایی کارکنان: نقش میانجی سرپرستی استثمارگر و باج‌گیری عاطفی

سیدرحیم صفوی میرمحله؛ شبنم زرجو؛ فاطمه پورسبحان دورقی؛ محمد کشاورز

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 231-254

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.35027.1204

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر قلدری سازمانی بر تنهایی کارکنان با نقش میانجی سرپرستی استثمارگر و باج‌گیری عاطفی انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. اعضای نمونه در این مطالعه 212 نفر از کارکنان سازمان‌های ورزشی سمنان بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور تحلیل ...  بیشتر

واکاوی نقش افسردگی بر بهزیستی این‌جهانی کارکنان با نقش میانجی انگیزش درونی، انگیزش بیرونی کنترل‌شده و بی‌انگیزگی

داود فیض؛ سلمان احمدی؛ محمد کشاورز

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 143-160

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.30049.1136

چکیده
    توجه به موضوعات روان‌شناسی و انگیزشی کارکنان یکی از موضوعات مهم در سازمان‌های دولتی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین افسردگی و بهزیستی این‌جهانی کارکنان با توجه به نقش میانجی‌گر سه متغیر انگیزش درونی، بیرونی کنترل‌شده و بی‌انگیزگی انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی ...  بیشتر

نقش میانجی انحرافات بین‌فردی در رابطه بی‌نزاکتی سازمانی با قصد تسهیم دانش

حسین دامغانیان؛ محسن فرهادی نژاد؛ محمد کشاورز

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 157-166

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.27710.1098

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی انحرافات بین‌فردی در رابطه بی‌تمدنی سازمانی با قصد تسهیم دانش انجام گرفت. نمونه پژوهش 104 نفر از کارکنان اداره آب منطقه‌ای فارس در شهر شیراز بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت تحلیل داده‌ها از روش Smart PLS2 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بی‌تمدنی سازمانی با قصد تسهیم دانش رابطه منفی ...  بیشتر