همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
نقش میانجی انحرافات بین‌فردی در رابطه بی‌نزاکتی سازمانی با قصد تسهیم دانش

حسین دامغانیان؛ محسن فرهادی نژاد؛ محمد کشاورز

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 157-166

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.27710.1098

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی انحرافات بین‌فردی در رابطه بی‌تمدنی سازمانی با قصد تسهیم دانش انجام گرفت. نمونه پژوهش 104 نفر از کارکنان اداره آب منطقه‌ای فارس در شهر شیراز بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت تحلیل داده‌ها از روش Smart PLS2 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بی‌تمدنی سازمانی با قصد تسهیم دانش رابطه منفی ...  بیشتر