همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
شناسایی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری کارکنان

جواد پور کریمی؛ سیده مهسا موسوی؛ سید حسین موسوی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 183-200

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.27759.1099

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان زنجان بود. روش پژوهش روش آمیخته (کیفی و کمی) بود. در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی و در بخش کمی از روش پیمایشی مبتنی بر تحلیل حداقل مربعات جزئی و الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری شامل مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه‌ فرهنگیان زنجان بود. در ...  بیشتر