همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه تغییر سازمانی با فلات‌زدگی شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

محمدحسن مرشدی تنکابنی؛ محمد تابان

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 109-122

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.31729.1158

چکیده
    هدف این پژوهش، برسی رابطه تغییر سازمانی با فلات‌زدگی شغلی بود. جامعه آماری شامل 400 نفر از تمامی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 196 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش به ‌لحاظ هدف، کاربردی می‌باشد و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. ابزار ...  بیشتر