همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه‌ بین سرمایه روان‌شناختی با اشتیاق شغلی در معلمان

سعادت آهسته؛ نصراله قشقایی زاده؛ سید عبدالمجید افرازی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.28029.1109

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه‌ روان‌شناختی با اشتیاق شغلی معلمان از توابع شهرستان کهگیلویه انجام شده است. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان مشغول به تدریس منطقه چاروسا بود. از میان آن‌ها 250 نفر بر اساس جدول مورگان به‌عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری ...  بیشتر