همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه تیپ‌های شخصیتی و جهت‌گیری‌های مذهبی با فرسودگی شغلی مشاوران مراکز مشاوره و بیمارستان‌های شهر یزد

محمدعلی طالبی؛ فاطمه کرمی؛ حامد گیوتاج

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 123-142

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.28098.1110

چکیده
  این پژوهش با هدف تبیین فرسودگی شغلی مشاوران بر اساس صفات شخصیتی (درون‌گرایی و برون‌گرایی) و جهت‌گیری مذهبی (درونی و بیرونی) انجام شد.روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مشاوران شهر یزد بود. 160 نفر به عنوان نمونه پژوهش و با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش ...  بیشتر