همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
بررسی رابطه علی رفاه کارکنان با چابکی سازمانی

قنبر امیرنژاد؛ ژاله اژدری

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 53-64

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.28173.1111

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه علی رفاه کارکنان با چابکی سازمانی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ای کارکنان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان خوزستان بود. از این جامعه تعداد 219 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌ رفاه کارکنان و چابکی سازمانی استفاده ...  بیشتر

رابطه علی رهبری سازمانی با چابکی سازمانی: نقش میانجی‌گر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در شرکت ملی حفاری ایران

قنبر امیرنژاد

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.23788.1063

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی رهبری سازمانی با چابکی سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بود. طرح پژوهش از نوع توصیفی و مبتنی بر الگویابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 325 نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود. 176 شرکت‌کننده در پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور ...  بیشتر