همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
بررسی رابطه علی رفاه کارکنان با چابکی سازمانی

قنبر امیرنژاد؛ ژاله اژدری

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 53-64

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.28173.1111

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه علی رفاه کارکنان با چابکی سازمانی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ای کارکنان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان خوزستان بود. از این جامعه تعداد 219 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌ رفاه کارکنان و چابکی سازمانی استفاده ...  بیشتر