همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر خودکارآمدی مسیر شغلی

نسیم هاشمی؛ طیبه رحیمی پردنجانی؛ حسین احمد برآبادی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 103-120

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.28411.1114

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی واقعیت‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر افزایش خودکارآمدی مسیر شغلی (اطمینان به مهارت‌ها) دانشجویان بود. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه بجنورد بود. نمونه پژوهش 30 نفر از دانشجویان بودند که به‌طور هدفمند انتخاب و سپس به صورت ...  بیشتر