همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثر چابکی سازمانی بر توانمندسازی سازمانی: نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی

ساناز سروری؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرسل؛ مصطفی طیبی ثانی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 81-102

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.28601.1117

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر چابکی سازمانی بر توانمندسازی سازمانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی بود.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود که با توجه به تعداد محدود جامعه آماری، کل جامعه به عنوان نمونه آماری پژوهش (200 نفر) انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار ...  بیشتر