همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه بین التزام شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شرکت گاز استان مازندران

حامد محمدی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 161-174

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31637.1156

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه التزام شغلی و تعهد سازمانی بود. جامعه آماری  پژوهش را کارکنان بخش ستادی شرکت گاز استان مازندران تشکیل داده‌اند. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی که دنبال می‌کند از نوع پژوهش کاربردی و حسب نحوه گرد‌آوری داده‌ها، یک پژوهش توصیفی است. در پژوهش حاضر از دو پرسشنامه استاندارد که توسط آرمسترانگ طراحی ‌شده است ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر خشنودی شغلی: بررسی یک الگوی ساختاری

حامد محمدی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 167-183

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.28747.1118

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های خشنودی شغلی کارکنان و ارائه الگویی مناسب از آن می‌باشد. بر همین اساس، طرح پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت گاز استان مازندران می‌باشد (شامل گروه کانونی متشکل از مدیران شرکت با پایه سازمانی 17 به بالا به تعداد 40 نفر، و گروه کانونی متشکل از کارشناسان ...  بیشتر