همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
تأثیر تعارض کار-خانواده بر فرسودگی شغلی: یک مطالعه فراتحلیل

محسن نیازی؛ فاطمه موسوی ویایه؛ فاطمه منصوریان راوندی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 121-134

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.28963.1121

چکیده
  کار و خانواده اجزای اساسی زندگی هر فرد هستند و هر کدام بخشی از هویت و رفتار فرد را شکل می‌دهند. فرد در اجرای الزامات نقش این دو بخش ممکن است دچار تعارض شود. پژوهش‌های مختلفی در مورد تأثیر تعارض کار-خانواده بر فرسودگی شغلی، استرس شغلی و ترک شغل کارکنان انجام‌ شده‌اند و ضرایب همبستگی‌ متفاوتی به‌دست داده‌اند. از این‌رو، هدف پژوهش ...  بیشتر