همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
بررسی انتظارات شغلی دانشجویان جویای کار دانشگاه فردوسی مشهد

مصطفی کاظمی؛ حدیث فرازمند

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 135-156

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.29034.1122

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی انتظارات شغلی دانشجویان جویای کار دانشگاه فردوسی مشهد بود. از آنجا که این دانشجویان همگی در نمایشگاه کار حضور داشتند، دارای مجموعه‌ای از معیارها و انتظارات شغلی بودند. در این پژوهش 352 نفر از این دانشجویان به روش نمونه‌گیری تصادفی از بین بازدید‌کنندگان نمایشگاه انتخاب شدند و به پرسشنامه انتظارات شغلی ...  بیشتر