همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثر استرس شغلی بر التزام شغلی: نقش تعدیل‌گر تاب‌آوری در پرستاران

مهشید پورحسین؛ مجید فیروزکوهی برنج آبادی؛ نوری کعب عمیر

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 255-274

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.37051.1221

چکیده
  پرستاران به دلیل ویژگی­های کار پرستاری مانند نوبت‌کاری و تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی وضعیت بیمار، استرس شغلی بالایی را تجربه می‌کنند. تغییرات مکرر و گسترده در بیمارستان‌ها می‌تواند صدمه‌ای به پرستاران وارد کند و باعث خستگی ناشی از تغییر شود که تا حد زیادی مورد غفلت واقع ‌شده و کمتر موردپژوهش قرارگرفته است. هدف از این پژوهش بررسی ...  بیشتر

رابطه سن ذهنی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و بهزیستی شغلی: نقش میانجی‌گر قدردانی از تجارب کاری

منتهی موسوی؛ نوری کعب عمیر

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31620.1155

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سن ذهنی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و بهزیستی شغلی با نقش میانجی‌گر قدردانی از تجارب کاری انجام شد. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان یک شرکت صنعتی در اهواز بوده است. به‌ منظور به دست آوردن نمونه‌ای که بیشتر معرف جامعه باشد، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

نقش تعدیل‌گر سرسختی و کارآمدی جمعی خانواده در رابطه تعارض کار-خانواده با موفقیت شغلی و بهزیستی شغلی

نوری کعب عمیر؛ ابوالفضل صفری؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.29880.1131

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه تعارض کار-خانواده با موفقیت و بهزیستی شغلی پرستاران با نقش تعدیل‌کنندگی سرسختی و کارآمدی جمعی خانواده انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل پرستاران در بیمارستان امیرالمؤمنین اهواز بود. از این جامعه 200 نفر به روش نمونه‌گیری سرشماری انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های تعارض کار-خانواده کارلسون ...  بیشتر