همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان و پیش‌بینی آن بر اساس انطباق‌پذیری مسیر شغلی

میترا تحریری؛ مژگان حیاتی؛ مهدی قدرتی میرکوهی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 177-192

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.27904.1104

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزش و پرورش  شهر قزوین و پیش‌بینی آن براساس انطباق‌پذیری شغلی انجام گرفت. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر قزوین به تعداد 220 نفر بودند. طبق جدول مورگان، تعداد 136 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش و با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر