همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
نقش تعدیل‌گر سرسختی و کارآمدی جمعی خانواده در رابطه تعارض کار-خانواده با موفقیت شغلی و بهزیستی شغلی

نوری کعب عمیر؛ ابوالفضل صفری؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.29880.1131

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه تعارض کار-خانواده با موفقیت و بهزیستی شغلی پرستاران با نقش تعدیل‌کنندگی سرسختی و کارآمدی جمعی خانواده انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل پرستاران در بیمارستان امیرالمؤمنین اهواز بود. از این جامعه 200 نفر به روش نمونه‌گیری سرشماری انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های تعارض کار-خانواده کارلسون ...  بیشتر