همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
سرمایه روان‌شناختی و رفتارهای مدنی سازمانی: شواهدی جامع از سه پژوهش مستقل

محسن گل پرور؛ علی فتحی؛ مریم کاظمی؛ افسانه رحمتی آذرمنابادی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.29993.1135

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه روان‌شناختی بر رفتارهای مدنی سازمانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش در سه مطالعه مستقل، سه سازمان (یک سازمان دولتی، یک سازمان خدماتی و معلمان زن) در شهرهای اصفهان و اهواز بودند که به‌ترتیب از بین آن‌ها 279 نفر،267 نفر و 351 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش در هر سه مطالعه شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر